затраты на ремонт арендованного имущества. отображаем в бух. учете.

optimizator
затраты на ремонт арендованного имущества. отображаем в бух. учете.
как в бухгалтерском учете отразить затраты на ремонт арендованного имущества?
 
10.28.14 7:12
Ответ: TAxer
Бухгалтерський облік
Бухгалтерський облік орендованих основних засобів регламентується П(С)БО 14 «Оренда» і Методрекомендаціями №561. Нагадаємо: п. 8 П(С)БО 14 і п. 20 Методрекомендацій №561 говорять, що об'єкт операційної оренди відображається орендарем на позабалансовому рахунку обліку орендованих основних засобів за вартістю, зазначеною в угоді про оренду. При відображенні витрат на ремонт у бухобліку керуємось висновком керівника про те, збільшаться очікувані вигоди від використання відремонтованих об'єктів ОЗ чи ні (п. 29 Методрекомендацій №561). Якщо очікувані економічні вигоди від використання відремонтованих ОЗ не збільшуються, то ремонтні витрати визнаються витратами звітного періоду. Тобто витрати відобразяться в дебеті витратних рахунків (91, 92, 93) залежно від використання ОЗ. Відповідно до п. 8 П(С)БО 14 і п. 21 Методрекомендацій №561, витрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що спричинюють збільшення майбутніх економічних вигід, які первісно очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших необоротних матеріальних активів. Такі витрати орендар повинен акумулювати за дебетом рахунка 15 «Капітальні інвестиції» на окремих субрахунках, а після закінчення всіх робіт списувати з кредиту рахунка 15 у дебет рахунка 117 «Інші необоротні матеріальні активи». Оскільки очікується зростання економічної вигоди від використання поліпшеного об'єкта ОЗ, то вартість поліпшень (ремонту) орендованого майна в обліку орендаря капіталізується: 1) спочатку ремонтні витрати накопичуються на субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів», формуючи первісну вартість об'єкта ОЗ; 2) відтак списуються на субрахунок 117 «Інші необоротні матеріальні активи». З місяця, наступного за місяцем введення в експлуатацію, об'єкт «Поліпшення орендованого майна» може амортизуватися згідно з прийнятою обліковою політикою підприємства. Пункт 23 П(С)БО 7 говорить: амортизацію нараховують протягом строку корисного використання об'єкта, а п. 24 зазначає: при визначенні строку корисного використання враховують обмеження щодо строків використання об'єкта. Це означає: у разі якщо, наприклад, проведено капітальний ремонт в орендованому офісі, при визначенні строку, протягом якого витрати на такий ремонт будуть амортизуватися у бухгалтерському обліку, треба враховувати термін оренди приміщення. Наприклад, договір укладено на 5 років (60 місяців); термін корисного використання за умови, що ремонт проведено у перший місяць оренди: 60 - 1 = 59 місяців. Сума нарахованої амортизації збільшує кредит субрахунка 132 з віднесенням залежно від сфери використання орендованих ОЗ у дебет рахунків: 1) 91 «Загальновиробничі витрати»; 2) 92 «Адміністративні витрати»; 3) 93 «Витрати на збут». Якщо капіталізовані поліпшення відшкодовуються орендодавцем, то вартість таких поліпшень переводитиметься з кредиту субрахунка 117 до дебету субрахунка 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу», з подальшим відображенням операцій з продажу.
 
10.28.14 8:31